Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement  DET (concept 2021-09)
Bestuur/organisatie
DET is een vereniging opgericht door de gymverenigingen DOS, Eendracht en Thor om in gezamenlijkheid turntrainingen te verzorgen en gezamenlijk aan  wedstrijden  deel te nemen.
Det is verantwoordelijk voor een zelfgekozen subbestuur en heeft een eigen begroting. DET is in principe zelfvoorzienend, echter de deelnemende gymverenigingen kunnen financieel ondersteunen indien daar aanleiding toe is.
Het bestuur bestaat uit minimaal 3 leden en maximaal 4 leden. Een zittingsperiode is 4 jaren, een bestuurslid is terstond herkiesbaar. Het bestuur vult zelf de taakverdeling in,

Lidmaatschap DET DOS/Eendracht/THOR/proeflessen
Vanaf vijf jaar kan een kind worden ingeschreven voor turnles. Daarvan kan door de train(st)er worden afgeweken onder opgaaf van redenen.
Om lid van Det te kunnen worden moet sowieso een lidmaatschap worden afgesloten bij de deelnemende Gymverenigingen, te weten Dos, Eendracht en Thor. Aanmelding kan alleen schriftelijk. Een turnster mag een drietal gratis proeflessen meedoen voordat besloten wordt om definitief lid te worden. Proeflessen gaan in overleg met de trainer/trainster.

 Jury
In het eerste jaar dat uw kind heeft deelgenomen aan een wedstrijd, moet een van de ouders-verzorgers, de jurycursus volgen. Daar zijn meerdere mogelijkheden voor, soms ook meer buiten de regio. Het bestuur vindt het geaccepteerd dat ook cursussen op een uur reisafstand, daarvoor kunnen worden bezocht.

Het eerstvolgende jaar na de cursus, wordt verwacht dat de ouder-verzorger jureert tijdens wedstrijden. Dit vraagt gemiddeld een tijdsinvestering van maximaal 5 dagdelen per jaar. Op de planning wordt toegezien door het bestuur tijdens haar periodieke vergaderingen.
In bijzondere situaties kan worden afgeweken. Daarvoor moet afstemming plaatshebben met de train(st) er en het bestuur. Verwacht wordt dat in een dergelijke situatie vervangende taken worden gedaan met eenzelfde tijdsomvang.

Zondag training
Lidmaatschap aan DET verplicht je automatisch tot deelname aan de trainingen op zondag, hiervoor wordt een separate bijdrage gevraagd. De zondagtraining kan plaatsvinden op de gebruikelijke locatie of in een andere turnhal in de buurt. Vervoer dient door de ouders/verzorgers zelf geregeld te worden.

Opzeggen lidmaatschap
Opzeggen lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk en kan alleen ingaan per  1 januari, 1 april, 1 september), een opzegging is pas definitief nadat een schriftelijke bevestiging van ontvangst of uitschrijving is ontvangen.
Uitzonderingen hierop zijn ziekte/verhuizing

Wedstrijden deelname/verplichte kleding
De train(st)er bepaalt wie aan welke trainingsgroep deelneemt en aan welke wedstrijden.
Aangezien dit een wedstrijdsport is ben je verplicht mee aan wedstrijden mee te doen. Indien men niet aan wedstrijden mee wil doen kan men ook niet in de selectiegroep geplaatst worden. Kosten van wedstrijden voor eigen rekening.

Tijdens de wedstrijden dragen de turnsters het verplichte tenue, bestaande uit een trainingspak, een turnpakje, en op verzoek van de turnster, een bijpassend broekje.
Het trainingspak wordt gehuurd per jaar en is eigendom van de vereniging. Aan het begin van het turnjaar wordt dit uitgereikt en het dient voor het einde van het seizoen weer te worden ingeleverd. Daarvoor ondertekent u een gebruikersovereenkomst. De huurprijs wordt per jaar vastgesteld door het bestuur. (2021/2022 vastgesteld op 10 euro)
Het turnpakje dient u zelf aan te schaffen, evenals het bijpassende broekje. Gemiddeld een keer per twee jaar dient u rekening te houden met deze aanschaf. Dit is uw eigendom.

Aanwezigheid ouders/verzorgers bij trainingen
Aanwezigheid van ouders bij de trainingen is, mits anders overeengekomen, niet toegestaan.

Vrijwilliger
Van de ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij een actieve bijdrage leveren aan het draaiende houden van de vereniging. Bij de start van het seizoen wordt een activiteitenlijst klaargelegd waarbij elk deelnemend gezin bij minimaal één activiteit zich als vrijwilliger aanmeldt

Fotomateriaal
Foto’s en ander beeldmateriaal van bijvoorbeeld wedstrijden mogen allen in huiselijke kring vertoond worden en niet openbaar gemaakt worden zonder toestemming van degene die op het beeldmateriaal afgebeeld is.

Oudervergadering
Minimaals eens per jaar vindt een oudervergadering plaats waar voorstellen tot herziening van beleid kunnen worden geagendeerd. Daarvoor kunnen agenda punten worden aangedragen bij het bestuur, minimaal 1 week voorafgaand aan de vergadering. Het is de verantwoordelijkheid van het bestuur een besluit te nemen, al dan niet in afstemming met de moedervereniging of dit te agenderen en voorleggen op de oudervergadering.

Stemrecht besluiten
Tijdens de oudervergadering kunnen besluiten worden voorgelegd aan de leden. Per gezin is één stemgerechtigde. Alleen leden die aanwezig zijn tijdens de oudervergadering mogen stemmen. Bestuursleden hebben stemrecht in de hoedanigheid als ouder/lid van Det
Zaken waarover gestemd kan worden zijn:
-wijziging huishoudelijk reglement
– vaststellen contributie
– bestuursverkiezingen